Łukasiewicz - ICiMB

Regulamin świadczenia usługi

Warunki zlecenia i wykonania usługi

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Zlecenia na wykonanie oferowanych usług przyjmujemy pocztą pod adresem: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Ceramiki i Betonów, Grupa Badawcza Biomateriały, ul. Kupiecka 4, 03-046 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – Usługa DRUK 3D, lub mailowo na adres: druk3D@icimb.lukasiewicz.gov.pl.

Nadesłanie formularza zgłoszeniowego jest rozumiane jako złożenie zapytania ofertowego.

Nadesłany formularz zgłoszeniowy może zostać uzupełniony o ustalenia indywidulane za pośrednictwem maila lub telefonicznie. (notatka z rozmowy lub mail musza zostać odnotowane w formularzu w polu inne uwagi).

Po nadesłaniu FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO przygotowana zostanie oferta cenowo-terminowa. Usługa zostaje uznana jako przyjęta do wykonania po zaakceptowaniu przez klienta oferty cenowo-terminowej. W przypadku gdy ze względu na techniczne/technologiczne oczekiwania klienta i/lub techniczne/technologiczne uwarunkowania oferowanej usługi nie będzie istniała możliwość jej realizacji - do klienta zostanie wysłany (na wskazany w kwestionariuszu zgłoszeniowym adres) mail informujący o braku technicznych możliwości realizacji usługi.

W przypadku wysyłki próbek materiałów do druku prosimy o załączenie dokładnego opisu warunków przechowywania, karty charakterystyki materiału (jeśli istnieje).

Termin wykonania usługi uzgadniany jest za każdym razem indywidualnie – w zależności od zakresu usługi.

Gotowe wydruki lub opracowane materiały do druku przesyłane są na wskazany przez klienta adres lub też istnieje możliwość osobistego odbioru wydruków. Sprawozdania/raporty są załączane do przesyłki z wydrukami lub mogą być również przesyłane dodatkowo w wersji elektronicznej na wskazany przez klienta adres mailowy.

W czasie wykonywania zlecenia usługi zastrzegamy sobie możliwość kontaktu telefonicznego z klientem w celu doprecyzowania szczegółów na każdym etapie pracy.

W ramach usługi druku 3D modeli i rusztowań komórkowych możliwe jest także wykonanie niektórych działań w obecności klienta, co ułatwia doprecyzowanie zakresu pracy i uzyskanie najbardziej satysfakcjonujących rezultatów. W takim wypadku klient umawia się mailowo przez adres: druk3D@icimb.lukasiewicz.gov.pl (z dopiskiem w tytule wiadomości: Usługa DRUK 3D) na badania z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Klient uczestnicząc w realizacji usługi ma możliwość obserwacji wykonywanej preparatyki i przebiegu samego drukowania, udzielania wskazówek odnośnie szczegółów, rozszerzenia zakresu usługi o dodatkowe działania, omówienia na miejscu uzyskiwanych wyników. W takim przypadku raport klient otrzymuje od nas na poczekaniu w postaci plików zapisywanych na nośniku pamięci lub przesyłanych na wskazany adres mailowy.

 

Kontakt

dr inż. Monika
Biernat

tel. 519 331 830

monika.biernat
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

mgr inż. Anna Woźniak

+48 519 331 826

anna.wozniak@
icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Ceramiki
i Betonów

ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona