Łukasiewicz - ICiMB

Modernizacja laboratorium badawczego

Tytuł projektu:

 

Modernizacja laboratorium badawczego celem przystosowania do założeń Europejskiego Zielonego Ładu


 


Wysokość dofinansowania:  1 564 427,46 zł
Umowa: 7438/IB/SN/2023 
Instytucja i program finansujący: Skarb Państwa - Ministerstwo Edukacji i Nauki – przyznano:
Dotację celową na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na inwestycję budowlaną pn.: „Modernizacja laboratorium badawczego celem przystosowania do założeń Europejskiego Zielonego Ładu”. 
 

Opis zadania:

Zakres inwestycji budowlanej obejmuje rozbudowę istniejącej infrastruktury, modernizację oraz zakup niezbędnego drobnego wyposażenia, w tym sprzętu dydaktycznego dla pomieszczeń obiektu budowlanego: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dla lokalizacji w Opolu przypisanej działalności Centrum Inżynierii Środowiska. Przedmiotem inwestycji jest wielobranżowy projekt modernizacji dostosowujący/rozbudowujący pomieszczenia laboratorium do nowych standardów emisyjności (w tym FIT for 55), który jest niezbędną częścią inwestycji związanej z realizacją tematów B+R Jednostki, w tym do badań innowacyjnych kierunków naukowych w zakresie najnowocześniejszych materiałów i surowców budowlanych. Inwestycja jest dążeniem do spełnienia założeń Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ) poprzez ograniczenie emisyjności stosowanych elementów wyposażenia. Przedmiotowa inwestycja wpisuje się w realizację założeń polityki naukowej, gospodarczej i innowacyjnej Państwa zapisanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. Realizacja inwestycji przyczyni się w znacznym stopniu do zwiększenia znaczenia dla rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie nauki i techniki, unijnej inicjatywy na rzecz surowców oraz dalszego rozwoju sektora surowców (RM) w Europie. Planowanym wynikiem prac oraz zadań jest wpisanie się w program Europejskiego Zielonego Ładu, który zakłada m.in. renowację budynków na rzecz bardziej ekologicznego stylu życia, czy też tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy. Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią wyzwanie, któremu nasza Jednostka chciałaby sprostać wpisując się tym samym w plan działania programu EZŁ, którego głównym celem jest przekształcenie zasobów UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę. Efektem bezpośrednim będzie znaczący wpływ na jakość realizacji prac badawczych, mających na celu zmiany struktury gospodarki na rzecz uczynienia jej bardziej innowacyjną, efektywnie wykorzystującą zasoby kapitału rzeczowego i ludzkiego, co w konsekwencji przyczyni się do rozwoju naukowego Jednostki i jej pracowników. W wyniku wykonanej modernizacji/rozbudowy - polepszeniu ulegną warunki pracy oraz bezpieczeństwo przeprowadzanych badań

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona