Łukasiewicz - ICiMB

COGNOR

Tytuł projektu:

 

Opracowanie nowej technologii głębokiej rafinacji stali w procesie obróbki pozapiecowej i odlewania w kadzi pośredniej umożliwiającej zwiększenie stopnia czystości stali

 

  

Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”;  Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowanie przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Beneficjent:  COGNOR S.A. 
Kierownik projektu: mgr inż. Marian Rachwalski
Okres realizacji: 26.03.2019-26.02.2022
Główny wykonawca: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych   
Kierownik merytoryczny ze strony Łukasiewicz-ICiMB: mgr inż. Jerzy Witek
 
Wartość projektu: 16 462 292.00 zł
Wartość dofinansowania projektu:  7 240 070.17 zł
Wartość dofinansowania dla Łukasiewicz-ICiMB: 920 000.00 zł
 
Lider: Cognor S.A. 
 
Partnerzy: Politechnika Śląska, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
                               
 
Cel projektu:
Opracowanie nowej metody argonowania stali w kadzi stalowniczej na stanowisku pieca kadziowego (LHF) oraz w kadzi pośredniej (KP) urządzania do ciągłego odlewania stali (COS).
 
Opis projektu:
W ramach projektu zostaną opracowane innowacyjne kształtki (dyfuzory) ceramiczne do przedmuchiwania ciekłej stali argonem w kadzi stalowniczej i pośredniej. W wyniku wdrożenia opracowanych kształtek w miejsce dotychczasowych rozwiązań kształtek gazoprzepuszczalnych nastąpi: 
• intensyfikacja eliminacji wtrąceń niemetalicznych, wyrównanie temperatury i składu chemicznego w trakcie prowadzonych zabiegów na stanowisku pieca kadziowego (LHF);
• poprawa charakteru przepływu ciekłej stali w przestrzeni roboczej kadzi pośredniej (KP), a w konsekwencji równomierny rozkład temperatury i składu chemicznego na poszczególnych żyłach maszyny COS oraz możliwość ostatecznej mikro-rafinacji ciekłej stali przed zakrzepnięciem. 
Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom materiałowo-konstrukcyjnym opracowanych dyfuzorów możliwe będzie osiągnięcie następujących efektów praktycznych w procesach metalurgicznych w stosunku do obecnie istniejących rozwiązań:
• uzyskanie stali jakościowej, która spełnia wymagania stopnia czystości stali wg normy DIN 50602 na poziomie K3 bez udziału energochłonnego procesu odgazowywania próżniowego; 
• znaczne ograniczenie „martwych stref przedmuchu” oraz ujednorodnienie wytopu i zwiększenie powierzchni reakcyjnej pęcherzyków argonu obniży ilość wtrąceń niemetalicznych oraz zużycie żelazostopów i odtleniaczy;
• redukcja ilości zużywanego argonu w związku z podniesieniem efektywności przedmuchiwania ciekłej stali w trakcie zabiegu argonowania;
• zwiększenie trwałości wyłożenia ogniotrwałego w kadzi stalowniczej na skutek nieinwazyjnego oddziaływani pęcherzyków wprowadzanego gazu.
Według danych literaturowych na świecie w przemysłowych kadziach pośrednich urządzenia COS nie stosuje się obecnie kształtek gazoprzepuszczalnych. Technologia będąca rezultatem projektu charakteryzuje się nowością w skali rynku światowego.

KIEROWNIK MERYTORYCZNY

mgr inż. Jerzy Witek

jerzy.witek@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona