Łukasiewicz - ICiMB

Piec Wodorowy

Tytuł projektu:

 

Budowa pieca wysokotemperaturowego ogrzewanego paliwem wodorowym
 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


 

Projekt dofinansowany przez Centrum Łukasiewicz w ramach Dotacji Celowej na Inwestycję Centrum Łukasiewicz przyznawanej przez Prezesa Centrum Sieci Badawczej Łukasiewicz
 

Kierownik projektu: dr inż. Andrzej Cybulski 
Okres realizacji: 01.09.2022 r -31.12.2024 r.
Wartość projektu: 8 962 000,00 zł
Wysokość dofinansowania: 7 169 600,00 zł
 
Cel projektu:
Celem inwestycji jest budowa stanowiska do prowadzenia badań procesów cieplnych przebiegających w atmosferze gazów pochodzących ze spalania paliwa wodorowego lub jego mieszanek z paliwem konwencjonalnym.
 
Opis projektu:
Celem inwestycji jest budowa stanowiska do prowadzenia badań procesów cieplnych przebiegających w atmosferze gazów pochodzących ze spalania paliwa wodorowego lub jego mieszanek z paliwem konwencjonalnym. Głównym elementem stanowiska będzie piec wysokotemperaturowy, umożliwiający prowadzenie procesu wypalania do temp. 1750oC, ogrzewany palnikiem, w którym możliwe będzie spalanie czystego wodoru lub jego mieszaniny z gazem ziemnym. Palnik wyposażony będzie w automatyczną regulację składu podawanego gazu, natomiast piec w dopalacz spalin, oprzyrządowanie umożliwiające pomiar przepływu i składu spalin oraz wszystkie wymagane prawem, zabezpieczenia związane z możliwością powstawania atmosfery wybuchowej w trakcie prowadzenia badań.
W skład stanowiska wejdzie także instalacja dostarczania wodoru wraz z jego magazynem. Zakłada się stosowanie wodoru z dostarczanych wiązek butli, które zostaną zmagazynowane przy w bliskiej odległości od stanowiska piecowego, w specjalnym boksie odpornym na wybuch.
 

Planowane efekty realizacji projektu badawczego i ich znaczenie dla realizacji celu działalności Sieci:
Realizacja wnioskowanego projektu inwestycyjnego umożliwi powstanie innowacyjnego, prawdopodobnie jedynego w Europie, stanowiska laboratoryjnego do prowadzenia nowatorskich badań w zakresie wpływu atmosfery powstałej ze spalania lub współspalania wodoru z paliwem konwencjonalnym na różne procesy technologiczne i właściwości szeregu wyrobów metalicznych i niemetalicznych, będących podstawowymi wyrobami budowlanymi i konstrukcyjnymi w wielu gałęziach przemysłu. 
Sieć Badawcza Łukasiewicz, przyjmująca za swój główny cel współpracę z przemysłem, jako pierwsza jednostka badawcza w Europie będzie miała możliwość odpowiedzi na pytania przedsiębiorców, czy i w jaki sposób zastosowanie wodoru jako paliwa wpłynie na prowadzone procesy technologiczne, w tym na wytwarzane produkty i materiały. Jakie konsekwencje będzie miało zastosowanie paliwa wodorowego w już istniejących instalacjach, urządzeniach i stosowanych technologiach oraz, czy i jakie modyfikacje będą konieczne do wprowadzenia aby wodór mógł być stosowany jako paliwo zero emisyjne.

 

KIEROWNIK PROJEKTU

dr inż. Andrzej Cybulski 

andrzej.cybulski@
icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona